Podmienky

1. O nás
ARAKIS plus, s.r.o., IČO : 44 616 511, DIČ : 2022762423, s miestom podnikania Špitálska 10, 811 08, Bratislava-Staré Mesto, prevádzkareň  Špitálska 10, 811 08 Bratislava, webová stránka: www.pilatesbratislava.sk,  emailový kontakt: eva@pilatesbratislava.sk, olga@pilatesbratislava.sk 

2. Registrácia
Doručením registračnej prihlášky a zaplatením kurzovného bude účastník zaregistrovaný do kurzu. Počet účastníkov v kurze je limitovaný, preto ak platba kurzovného nebude zrealizovaná včas, miesto v kurze bude ponúknuté ďalším záujemcom.  

3. Platba kurzovného  a platobné podmienky
1) Kurzovné je možné zaplatiť v hotovosti, prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na účet v  ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s. 
2) Splatnosť kurzovného je najneskôr  najneskôr 5 pracovných dní pred zahájením kurzu, ak nie je uvedené inak.  
3) Údaje pre bezhotovostný prevod: číslo účtu je 2622769438/1100, IBAN: SK2711000000002622769438. Variabilný symbol je  mobilné telefónne číslo účastníka, ktoré účastník uviedol v  podpísanej registračnej prihláške. V poznámke pre prijímateľa účastník uvedie svoje meno a priezvisko.
4) Pri bezhotovostnom prevode, kurzovné sa považuje za zaplatené dňom pripísania sumy kurzovného na náš účet.

4. Kurzy a jednorázové hodiny 
1) Pravidelne organizujeme 2 typy kurzov: a) kurz s maximálnym počtom účastníkov 9 a minimálnym počtom 5 účastníkov a b) kurz v miniskupine s maximálnym počtom účastníkov 6 a minimálnym počtom 4 účastníci. 
2) Iné typy kurzov sú organizované nepravidelne, prípadne na žiadosť záujemcov a po vzájomnej dohode. 
3) Jednorazový vstup na hodinu je možný za predpokladu, že kurz nie je plne obsadený. 
4) Vyhradzujeme si právo neotvoriť kurz v prípade, že sa nezaregistruje potrebný počet účastníkov. V takomto prípade  ponúkneme účastníkovi možnosť zúčastniť sa iného kurzu alebo  bude účastníkovi vrátená suma kurzovného v lehote  14 dní. O neotvorení kurzu účastníka bezodkladne informujeme. 
5) Počas trvania kurzu máme právo na zmenu v kurzoch, najmä na zmenu v osobe inštruktora, prípadne na zrušenie hodiny.  V prípade zrušenia hodiny bude účastníkovi poskytnutý náhradný termín. Zmena v kurze  nezakladá právo účastníka na odstúpenie z kurzu. Pokiaľ je to možné, o zmenách v kurzoch  účastníka vopred informujeme.
6) V prípade, že sa účastník na kurz zaregistruje a kurz bude otvorený, kurzovné sa zo žiadneho dôvodu nevracia. 

5. Náhradné hodiny 
1) Ak sa účastník nemôže z akéhokoľvek dôvodu na hodine zúčastniť a má záujem o náhradnú hodinu, je povinný nás o tejto skutočnosti vopred, najneskôr 24 hodín, informovať a to mailom na adrese olga@pilatesbratislava.sk alebo eva@pilatesbratislava.sk , prípadne telefonicky na  čísle +421 911 719 727 či osobne. 
2) Následne,  po dohode s inštruktorom si účastník môže nahradiť maximálne 2 vymeškané hodiny z jedného kurzu a to v priebehu účastníkom zakúpeného kurzu. Za neúčasť účastníka na kurze neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. 

6. Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov
1) Podpisom registračnej prihlášky účastník ako dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním  osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt a emailová adresa. Prevádzkovateľom sa rozumie ARAKIS plus s.r.o., IČO:  44 616 511, s miestom podnikania Špitálska 10, 811 08 Bratislava- Staré Mesto. Osobné údaje účastník poskytuje na účel jeho registrácie do kurzu cvičení pilates a tiež na účel komunikácie medzi účastníkom a prevádzkovateľom.  Tento súhlas účastník udeľuje na dobu trvania kurzu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia. Po uplynutí 2 rokov od skončenia platnosti  súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované.
2) Dotknutá osoba  má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 31.12.2013.