Podmienky

O nás
ARAKIS plus, s.r.o., IČO : 44 616 511, DIČ : 2022762423, so sídlom  Chrasťova 37, 83101, Bratislava-Nové Mesto, webová stránka: www.pilatesbratislava.sk,  emailový kontakt: eva@pilatesbratislava.sk,  

Bankové spojenie a číslo účtu
Tatra banka, a.s. 
číslo účtu je 2622769438/1100, IBAN: SK2711000000002622769438

Náhradné hodiny 
1) Ak sa účastník nemôže z akéhokoľvek dôvodu na hodine zúčastniť a má záujem o náhradnú hodinu, je povinný nás o tejto skutočnosti vopred, najneskôr 24 hodín, informovať a to mailom na adrese eva@pilatesbratislava.sk , prípadne telefonicky na  čísle +421 911 719 727 
2) Následne,  po dohode s inštruktorom si účastník môže nahradiť hodinu. Za neúčasť účastníka na hodine neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. 

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov
1) Podpisom registračnej prihlášky účastník ako dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas so spracúvaním  osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt a emailová adresa. Prevádzkovateľom sa rozumie ARAKIS plus s.r.o., IČO:  44 616 511, s miestom podnikania Chrasťova 37, 83101 Bratislava- Staré Mesto. Osobné údaje účastník poskytuje na účel jeho registrácie na cvičení pilates a tiež na účel komunikácie medzi účastníkom a prevádzkovateľom.  Tento súhlas účastník udeľuje na dobu trvania dohody a do doby 2 rokov od jeho ukončenia. Po uplynutí 2 rokov od skončenia platnosti  súhlasu budú osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované.
2) Dotknutá osoba  má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 31.12.2021.